คณะกรรมการบริษัท
เดอะเมกะวัตต์

นายจักร บุญ-หลง

ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

กรรมการ

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์

กรรมการ

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์

กรรมการ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

กรรมการ

นางสาวพีรญา โพธิประสาท

กรรมการ

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายจักร บุญ-หลง

ประธานกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

กรรมการ

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์

กรรมการ

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์

กรรมการ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

กรรมการ

นางสาวพีรญา โพธิประสาท

กรรมการ

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TH