นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข

กรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ สิงหาคม 2020

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
  - บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
 • กรรมการ
  - บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  - บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  - บจก. วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย)
 • กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  - บจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  - บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-
88
Previous post
นางสาวพีรญา โพธิประสาท
Next post
นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
55