นายจักร บุญ-หลง
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

นายจักร บุญ-หลง

ประธานกรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2020

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธาน
  - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  - บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบบริษัท
  - บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้กรคุณวุฒิ กรมการตรวจสอบและกรมการบริหารความเสี่ยง
  - สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • เลขานุการตรี
  - กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
 • เลขานุการโท
  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 • ที่ปรึกษา
  - กองเอเซียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก
 • เลขานุการกรม
  - กรมเอเชียตะวันออก
 • อัครราชทูตที่ปรึกษา
  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
 • ที่ปรึกษา
  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
 • รองอธิบดี
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กงสุลใหญ่
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
 • อธิบดี
  - กรมการกงสุล
 • เอกอัครราชทูต
  - กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-
22
Previous post
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Next post
พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี
33
TH