นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาววณิชย์

กรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2020

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ
  - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
 • กรรมการ
  บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
 • กรรมการ
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • กรรมการ
  - Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited
 • กรรมการ
  - บจก.มิลล์คอน บูรพา

Other Experiences

 • กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • เลขานุการบริษัท
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • กรรมการบริหารการลงทุน
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล
 • กรรมการบริหาร
  - บมจ. มิลล์คอน สตีล

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-
55
Previous post
นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
Next post
พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี
33
TH