นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-

นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์

กรรมการบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ กรกฎาคม 2020

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการ
  - บริษัท จีทูแคช จำกัด
 • กรรมการ
  - บริษัท เพาเวอร์เทคเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ
  - บริษัท เอนเนอร์จี อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ
  - บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ
  - สำนักกฎหมาย M&T

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • เลขานุการตรี
  - กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
 • เลขานุการโท
  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
-มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-ไม่มี-
66
Previous post
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
Next post
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์
44
TH